هماتروپین چیست؟

25 دسامبر, 2018 - admin

بدون دیدگاه

موارد مصرف هماتروپین هماتروپين برا ي اندازه گيري ميزان خطاي انكساري، درمان التهاب عنبيه، جسم مژگاني و مشيميه، كمك بينايي در موارد حبابهاي محوري عدسي