توبرامایسین چیست؟

15 دسامبر, 2018 - admin

بدون دیدگاه

موارد مصرف توبرامایسین توبرامایسین از جنتامایسین بر روی پسودوموناس آئروژینوزا کمی موثرتر است. توبرامایسین در سپتی سمی وسپسیس نوزادان، مننژیت و سایر عفونت های CNS